🔹 مورد چهارم ارتقای دائم فرآیندها است یعنی ما باید دائما فرآیند‌های تولید خود را بهینه کنیم. یک شرکت هیچ‌وقت نمی‌تواند بگوید ما در بهترین حالت هستیم چراکه جامعه تغییر می‌کند، محصولات تغییر می‌کنند و شرایط عوض می‌شود و ما برای این‌که همواره بازار را در دست خود داشته باشیم الزاما باید هر دفعه فرایندها را بهتر کنیم.