🔹 آنچه از مذاکره می‌خواهید را مشخص کرده، هدف داشته باشید و برای کمتر از آن سازش نکنید.
🔸 در شرایط خاص سازش کردن مهم است ولی نه موقعی که طرف مقابلتان از حد خود فراتر می‌رود.
⁣🔹 نیازهای خود را بشناسید و در مذاکره بدون فداکاری‌های غیرضروری، برای بهترین نتیجه تلاش کنید.
⁣🔸 اگر با اطمینان صحبت کنید، مخاطب متوجه می‌شود که جدی هستید و می‌دانید چه می‌خواهید.