1⃣ ⁣فاکتور اول این‌ است که بگذارید ابتدا مشتری از شما بخواهد بعد شما تولید کنید.
2⃣ فاکتور دوم این است که محصول را ابتدا در چرخه قرار دهید و پس از اتمام این چرخه برای محصول فعلی، محصول بعدی را در چرخه قرار دهید.
3⃣ فاکتور سوم تاکتیک است، درواقع ریتمی که ما محصول را تولید می‌کنیم مهم است.
4⃣ ⁣فاکتور چهارم به صفر رساند نقص هست یعنی هیچ مشکل کوچکی هم در سیستم نباشد.
5⃣ فاکتور پنجم از اصول مدیریت لین ارتقای دایم است که ما همیشه باید در حال ارتقا و پیشرفت باشیم.