(بخش دوم)
⁣✔️ اعطای فرانشیز
⁣✔️ ادغام/اکتساب
⁣✔️ نوآوری باز
⁣✔️ بازارهای ثانویه
⁣✔️ یکپارچه‌سازی زنجیره تامین