دپارتمان پژوهشی سفیر جهت افزایش سطح علمی دانشجویان در انجام مدل سازی و شبیه سازی برای پایان نامه و پروژه های مختلف برای تمامی سیستم ها و مقالات در تمامی رشته ها و گرایش ها خدمات مدل سازی و شبیه سازی ارائه می دهد