اظهارنامه، که عبارت است از برگ های چاپی که از طرف اداره کل مالکیت صنعتی، در اختیار متقاضیان گذاشته می شود و به وسیله آن ها تکمیل می گردد به عنوان اولین مدرک است. 10 عدد نمونه علامت ، به شکلی که استفاده می شود. به علاوه نمونه های اضافی، به تعداد یک نمونه برای هر طبقه اضافی که درخواست می شود. درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را الصاق کند و برایش امضا بگیرد. نمونه سوم ، در موقع ثبت بر روی صفحه مربوط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی تصدیق ثبت، الصاق می شود. ابعاد نمونه نباید از 10 سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بر روی صفحه قرار گیرد. یک کلیشه واضح و خوانا برای چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از 10 سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. رونوشت گواهی شده وکالت نامه، در صورتی که تقاضای ثبت به وسیله وکیل انجام می شود ضروری است. در صورتی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، تسلیم رونوشت گواهی شده از طرف اداره صادرکننده آن به زبان اصلی، به انضمام ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به مسئولیت تقاضاکننده ثبت، الزامی است.... اگر این مدارک رو آماده کردید در مرحله بعد می توانید به دفاتر ثبت شرکت و ثبت برند مراجعه کنید و برای ثبت برند تن ماهی اقدام کنید.