با استفاده از این ابزار می توانید زمان را تنظیم کنید و آن را برای استفاده مکرر نشانه گذاری کنید .


http://e.ggtimer.com/