انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

بانک ملت مناقصه عمومی خرید تعداد ۶۶۰۰۰۰۰ جلد کارت مغناطیسی بانکی برگزار می‌کند. مناقصه گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید تعداد ۶۶۰۰۰۰۰ جلد کارت مغناطیسی بانکی سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی (غیر از بانک ملت) به میزان ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و یا فیش نقدی واریزی به‌حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۲۰۱۱۷۱۱ […]
نوشته مناقصه عمومی خرید جلد کارت مغناطیسی بانکی بانک ملت اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/104319