خیلی مختصر بگم که این مدارک برای ثبت علامت تجاری مورد نیازه:
1-تسلیم اظهارنامه از طریق اینترنتی
2-مدارک تشخیص هویتی متقاضی که برای افراد حقیقی و حقوقی به صورت زیر است:
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3-مدارک نماینده قانونی شخص متقاضی: اگر این تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) اقدام شود، مدارک آن ضمیمه گردد.
4- نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت تجاری مد نظر، حداکثر در ابعاد 10 10x سانتی متر
5-در صورت سه بعدی بودن علامت درخواستی، به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6-ارائه مدارکی نشان دهد فعالیت در رشته مربوط صورت میگیرد.
7-استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار