اشکال واگذاری و نقل و انتقال سهام
واگذاری و نقل و انتقال سهام شرکت به شکل‎ها‎ی متفاوتی صورت می‎گیرد از جمله:
-خروج چند سهامدار و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت
-خروج یکی از سهامداران شرکت و واگذاری سهام خود به یک عضو جدید شرکت
-خروج یکی از سهامداران شرکت و واگذاری سهام خود به یکی از اعضای اسبق شرکت
-واگذاری شرکت و امتیازات آن، به این معنا که با خارج شدن تمامی سهامداران، سهام خود را به افراد جدید واگذار می‎نمایند.

نقل و انتقال سهام در مشهد