شرايط عضويت
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در ايران به امور بازرگاني، صنعتي، معدني و خدمات وابسته به اين نوع فعاليتها اشتغال دارند،
مي توانند با رعايت شرايط زير به عضويت اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن درآيند.
-1/1اشخاص حقيقي
-1/1/1داشتن حداقل 23سال شمسي.
۲
-2/1/1داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان مشمول.
-3/1/1ارائه مداركي از قبيل مجوز تأسيس و بهره برداري، پروانه كسب، سند مالكيت، اجاره نامه محل كسب به عنوان دليل
اشتغال به امور بازرگاني، صنعتي، معدني و خدمات وابسته، يا ارائه مدرك تحصيلي دانشگاهي در زمينه هاي مزبور.
-4/1/1تأييد صلاحيت اخلاقي – تجربي – مالي متقاضي توسط دو تن از دارندگان كارت عضويت اتاق يا كارت بازرگاني با
3سال سابقه يا تأييد 2نفر از اعضاء هيأت نمايندگان اتاق ذيربط.
-5/1/1امضاء تعهد نامه موضوع ماده 2آيين نامه.
-6/1/1گواهي نداشتن سوء پيشينه.
-7/1/1گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط.
-8/1/1داشتن محل كار با ارائه مدارك مثبته و ارائه تغييرات بعدي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.
-9/1/1دو قطعه عكس تمام رخ 6*4جديد.
-10/1/1تصوير شناسنامه.
-11/1/1پرداخت حق عضويت.
-2/1اشخاص حقوقي
-1/2/1كارت عضويت اشخاص حقوقي كه در زمينه موضوع فعاليت اتاق به امور اقتصادي اشتغال دارند، بنا به درخواست
متقاضي به نام مدير عامل يا رئيس هيئت مديره صادر خواهد شد.
-2/2/1گيرنده كارت بايد حائز شرايط مندرج در بندهاي 1/1/2 ،1/1/1و 1/1/6باشد و تعهدنامه موضوع ماده 2آيين نامه را
به نمايندگي از سوي شخص حقوقي امضاء نمايد.
-3/2/1گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط.
-4/2/1دو قطعه عكس تمام رخ 6*4گيرنده كارت.
۳
-5/2/1تصوير شناسنامه گيرنده كارت.
-6/2/1تصوير مدرك تأسيس و آخرين تغييرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمي.
-7/2/1پرداخت حق عضويت.
تبصره -1اشخاص حقوقي كه در شهرستانها داراي شعب هستند مي توانند براي مدير شعبه مربوط درخواست عضويت در
اتاق شهرستان را بنمايند.
مدير شعبه نيز بايد حائز همان شرايطي باشد كه براي عضويت مدير عامل يا رئيس هيئت مديره لازم است.
تبصره -2اعم از حقيقي و حقوقي كه مجوز قانوني براي فعاليت اقتصادي در ايران داشته و حائز شرايط عضويت در اتاق
باشند، به جاي تصوير شناسنامه گيرنده كارت، تصوير گذرنامه او را ضميمه ساير مدارك خواهند نمود.

اخذ کارت بازرگانی در مشهد