مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت اشخاص حقيقي
-1اصل فرم منشور عضويت امضاء شده توسط مديرعامل و يا رئيس هيات مديره .
-2اصل كارت ملي مديرعامل )در صورت داشتن هر گونه تغييرات در مشخصات سجلي ارائه كپي شناسنامه از
تمامي صفحات الزامي ميباشد.
-3اسكن و بارگذاري عكس )تمام رخ ، ساده ، رنگي و با پشت زمينه سفيد .
-4اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان .
تبصره : متقاضياني كه سن آنان 50سال تمام باشد از ارائه پايان خدمت معاف مي باشند .
-5جواز تاسيس، پروانه بهره برداري و يا ساير مداركي كه فعال اقتصادي بودن متقاضيان را تاييد مي نمايد.
شاخصهای احراز صلاحیت متقاضیان ثبت کارت بازرگانی برای شرکت هایی که سال تاسیس آنها کمتر از یکسال است

اخذ کارت بازرگانی در مشهد