ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی 5 سال ویژه واحد های تولیدی

1-دارابودن پروانه بهره برداری معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی
2-ارائه تعهد نامه در سربرگ شرکت مبنی برپرداخت حقوق حقه اتاق بازرگانی همه ساله در موعد مقرر و در صورت عدم ایفای تعهد اتاق مجاز به غیر فعالسازی کارت خواهد بود

اخذ کارت بازرگانی در مشهد