پس از ثبت شرکت در مشهد اقدامات زیر را در اسرع وقت باید انجام دهد:

۱-تشکیل پرونده مالیاتی(هر واحد تجاری تازه تاسیس ۲ ماه از زمان ثبت شرکت فرصت دارد تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید)
۲-پرداخت مالیات بر سرمایه شرکت(حق تمبر ثبت شرکت به میزان نیم در هزار سرمایه ثبتی شرکت ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت شرکت باید به اداره دارایی پرداخت گردد و عدم پرداخت حق تمبر یا تاخیر در پرداخت شامل جریمه ای معادل ۲ برابر حق تمبر خواهد بود.)
۳-دریافت کد اقتصادی(یکی از اقدامات اساسی بعد از ثبت شرکت اخذ کد اقتصادی ست چرا که طبق قوانین مالیات های مستقیم کلیه معاملات واحدهای تجاری باید با استفاده از کد اقتصادی صورت گیرد)

۴-پلمپ دفاتر قانونی(واحد های تجاری تازه تاسیس تا ۱ ماه پس از ثبت شرکت فرصت دارند نسبت به دفاتر قانونی خود(روزنامه و کل) اقدام نمایند.لازم به ذکرست که در سال تاسیس شما هم باید دفاتر سال جاری و هم دفاتر سال آتی را پلمپ نمایید.)
۵-دریافت گواهی ارزش افزوده(اگر واحد تجاری جزء مودی های مشمول ارزش افزوده میباشد باید سریعا نسبت به تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده اقدام نماید.)
بارها مشاهده شده که شرکت ها در این امر سهل انگاری کرده اند و دچار زیا نهای جبران ناپذیری شده اند.
شایع ترین مشکل مربوط به زمانی ست که شرکت های مذکور در مرحله قبل از بهره برداری هستند و یک سری هزینه ها و خریدهای ارزش افزوده داری انجام داده اند و بعلت اینکه گواهی ارزش افزوده خود را هنوز دریافت نکرده اند،نمی توانند مبالغ ارزش افزوده پرداخت شده خود را جزء اعتبار مالیاتی خود قلمداد کنند و از نظراداره دارایی اعتبار مالیاتی از زمان دریافت گواهی ارزش افزوده مورد قبول خواهد بود وبه این صورت ارزش افزوده پرداخت شده شما سوخت میشود و قابل استرداد نخواهد بود.
۶-دریافت کد بیمه