جای تور های کار آفرینی در میان هزاران نوع تور رایج در کشور بسیار خالی است، استارتاپ تور مکانی برای برگزاری تور های کار آفرینی شما خواهد بود.