شروع رویداد
شنبه ۱۹ اسفند ۹۶ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱۹ اسفند ۹۶ ۲۳:۰۰

مکان رویدادتهران

موضوع رویدادسرگرمی / بازی های رایانه ای