برنامه های ارجاع مشتری (referral) می توانند راه فوق العاده ای برای جذب مشتریان جدید، در عین حفظ مشتریان قبلی باشند. این نوع تمهیدات باعث می شوند مشتریان فعلی تان، مشتریان بیشتری به شما ارجاع دهند. برای مثال، پیشنهاد تخفیفی که می توانید از طریق مشتری فعلی تان به کسانی که از سمت او به شما ارجاع داده می شوند بدهید، باعث می شود او شما را به دوستان و آشنایانش نیز معرفی کند و این زنجیره به همین ترتیب ادامه یابد. در واقع این، نوعی برنامه ی ریفرال یا ارجاع مشتری محسوب می شود. شاید یکی از موفق ترین برنامه های ارجاع مشتری را Dropbox به اجرا درآورده است. این شرکت با ذکاوت خاص خود، انگیزه ای دوجانبه به کاربران خود بخشید. به عبارت دقیق تر، کسی که از طریق لینک ارجاع در این پلتفرم ثبت نام کند فضای بیشتری دریافت می کند و از طرف دیگر با این کار به فضایی که ارجاع دهنده در اختیار دارد نیز افزوده می شود. منبع:

entrepreneur
به این ۱۰ شیوه می توانید فرضیه استارتاپی خود را بیازمایید - دیجیاتو