سرمایه بذری – یک گیاه از یک بذر شروع به رشد میکند. بیشتر استارتاپ ها نیز برای رشد خود به میزان معینی از جذب سرمایه نیاز دارد تا رشد کنند، به این سرمایه که در مراحل اولیه در اختیار استارتاپ قرار می گیرد، سرمایه بذری گفته می شود.۱۶ واژه و اصطلاح استارتاپی برای کارآفرینان نوپا - آواتک