زمانی که یک استارتاپ، سهام خود را در یک فراخوان در بورس به عموم پیشنهاد می دهد و دیگر یک استارتاپ نیست.
۱۶ واژه و اصطلاح استارتاپی برای کارآفرینان نوپا - آواتک