150نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی استان قزوین به مشهد مقدس اعزام شدند. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، اعزام بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان به مشهد مقدس در قالب طرح کرامت رضوی انجام می شود.
مدیر کل تامین اجتماعی قزوین در مراسم بدرقه بازنشستگان قزوین به مشهد مقدس گفت: جمعیت ٦٢هزار خانواری مستمری بگیر این استان مایه مباهات این اداره کل است.
سیروس نصیری اظهار امیدواری کرد اجرای برنامه های آتی سازمان در مسیر ارائه تعهدات بهینه و تاکید مدیرعامل سازمان به تکریم مطلوب بازنشستگان و رضایت آنها منجر شود.


http://www.tamin.ir/News/Item/35376/2/35376.html