مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: طی اجرای طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب از سوی تامین اجتماعی، ١٥٢ میلیارد ریال از جرایم کارفرمایان این استان، مشمول بخشودگی قرار گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مسعود علیاری اظهار داشت: در مجموع یکهزار و ٩٥ کارفرما در این استان درطرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب ثبت نام کردند.
وی ادامه داد: کل بدهی کارفرمایان این استان به مبلغ ٤٦٧ میلیارد ریال بود که با بخشودگی ١٥٢ میلیارد ریال، مانده بدهی آنان به مبلغ ٣١٥ میلیارد ریال تقسیط شد.
علیاری افزود: اجرای طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب در دو بازه زمانی شامل مرحله اول از ٢٧ خرداد تا ٢٧ شهریور و مرحله دوم از ١٩ دی تا ٦ اردیبهشت جاری در زنجان اجرا شد.
وی خاطر نشان کرد: سازمان تامین اجتماعی طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب را در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، بهبود فضای کسب و کار، حمایت از تولید ملی و حمایت از واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی اجرا کرد.
مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان گفت: بر اساس این طرح واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به طور غیر ارادی با بروز حوادث غیر مترقبه، آثار مالی تحریم های اقتصادی و نوسان های ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت ها و تولید کارگاه ها داشت و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شد، مشمول بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب شدند.

http://www.tamin.ir/News/Item/40052/2/40052.html