مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ٣٣ هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش خدمات این سازمان هستند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامرضا محمدی، مدیر کل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد پرونده مستمری بگیر ٢٤ هزار و ٤٦٨، تعداد افراد مستمری بگیر ٣٣ هزار و ٥٣٣ و در مجموع تعداد مستمری بگیران اصلی و افراد تحت تکفل در استان ٥٦ هزار و ٨٥٠ نفر هستند که شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان و افراد تبعی آنان است.
محمدی گفت: بیش از ٢١٥ میلیارد تومان در هشت ماهه سال جاری به مستمری بگیران تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری پرداخت شد.
وی با اشاره به این نکته که وجود سابقه بیمه و بازنشستگی برای هر شخص یک سرمایه و دارایی مهم محسوب می شود افزود: باید این نکته برای همگان در نظر گرفته شود که سوابق کارکرد تامین اجتماعی همچون دارایی های دیگر هر فرد، یک اندوخته و دارایی ماندگار و قابل اتکاست، که در شرایط لزوم به کمک و یاری بیمه شدگان می آید .


http://www.tamin.ir/News/Item/52887/2/52887.html