صالح خواجه دلویی

منتور


CEO at Amn Pardaz Tose'e Arman

Amn Pardaz Tose`e Arman

Shahid Beheshti University
لینکدین: https://www.linkedin.com/in/skhajedalouei/