دومین دوره بازدیدهای دانش آموزی از شعب و مراکز اجرایی سازمان تأمین اجتماعی، در استان آذربایجان شرقی با حضور سه گروه از دانش آموزان هنرستان دخترانه سرداران شهید در شعبه پنج تأمین اجتماعی تبریز آغاز شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در حاشیه این بازدید، با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی مخاطبین سازمان تأمین اجتماعی در حوزه قوانین و مقررات، آشنایی نوجوانان و جوانان به عنوان نیروی کار سالهای آتی با قوانین کار و تأمین اجتماعی را بسیار حائز اهمیت دانست و اذعان داشت: به طور قطع و یقین این آشنایی در آستانه ورود دانش آموزان به بازار کار، زمینه تضمین و تأمین آرامش خاطر آنان را در دوران اشتغال و بازنشستگی فراهم می آورد.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، اقدام سازمان برای ورود موضوعات تأمین اجتماعی در کتب درسی در کنار بازدیدهای دانش آموزی را گامی در راستای ترویج فرهنگ بیمه دانست و تصریح کرد: سازمان دانش آموزی با همکاری مناسب در این خصوص، موجبات پروش فکری و اجتماعی نوجوانان را در کنار آموزشهای درسی و تخصصی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر فراهم می آورد.
صمد علیزاده، ریاست سازمان دانش آموزی استان آذربایجان شرقی نیز، با بیان اینکه طرح بازدید دانش آموزی از مراکز تأمین اجتماعی، یکی از موفقترین طرحهای سازمان دانش آموزی در سالهای اخیر بوده است، موضوعات مطروحه در جهت آشنایی دانش آموزان با تأمین اجتماعی را یکی از دغدغه های فکری و ذهنی، نیروی کار جوان دانست و افزود: سازمان تأمین اجتماعی با این اقدام، ضمن ترسیم آینده شغلی و کاری نیروی کار برای نوجوانان، موجبات دلگرمی و آرامش خاطر نسبت به آینده را بین آحاد جامعه فراهم می آورد.
در این بازدید دانش آموزان در سه گروه ضمن بازدید از واحدهای اجرایی و آشنایی با واحدهای ارائه دهنده خدمات به مخاطبین، با حضور در کارگاه آموزشی، با مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی و جایگاه و کارکردهای سازمان تأمین اجتماعی در کشور آشنا شدند.

http://www.tamin.ir/News/Item/56414/2/56414.html