Finger Reader یا انگشت خواننده یک دستگاه حلقه مانند است که داخل انگشت شما قرار می گیرد و متون چاپ شده را برای افراد نابینا و یا افرادی که مشکل چشمی دارند با صدای بلند می خواند. این کار را با استفاده از دوربینی که برروی آن نصب شده و نرم افزاری که برای آن ساخته شده ، با اشاره انگشت به متن خوانده می شود انجام می دهد . زمانی که انگشت به لرزه در بیاید به معنای آن است که خواننده به پایان خط رسیده.

http://irinvent.ir/content/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88
%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D 9%86