در 20 سال گذشته، بازارهای مالی رشد و نوآوری‌های بسیاری داشته است و ابزارهای مشتق کمک چشمگیری به رشد آن‌ها کرده است. امروزه، ابزارهای مشتق، ستون سیستم‌های مالی هستند، چرا که امکان سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک را فراهم کرده‌اند. در واقع این ابزارها از عوامل رشد اقتصادی به‌شمار می‌روند.
رشد سریع در اندازه و حجم بازارهای مالی جهانی، منجر به افزایش پیچیدگی بازارها و ارتباط آن‌ها با یکدیگر شده است. با در نظر گرفتن خلاهای موجود در چارچوب‌های قانونی و نظارتی و عوامل پیش‌ گفته‌ ناشی از افزایش حجم بازارهای مشتق، بخش‌هایی از بازار با ریسک بیش‌تری مواجه شده‌اند. بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 که منجر به ورشکست شدن بانک‌ها وسایر نهادهای مالی شد (که بسیاری از آنان در بازارهای مشتق نیز فعال بودند)، توجه بیش‌تری را به نقص‌های موجود در بازار جلب کرد، به‌خصوص در بازار خارج از بورس که در ساختار آن ابزارهای کافی برای کاهش و مدیریت ریسک وجود ندارد.
در حال حاضر، قانون‌گذاران و ناظران به‌‌دنبال یافتن معیارهایی برای شناسایی مشکل عدم اعتماد در این بازار هستند. هدف نوشتار حاضر نیز دستیابی عینی و واقعی به چنین هدفی است.
در فصل دوم، وضعیت کنونی بررسی و مزایا و نقاط قوت و ضعف بازارهای مشتق در بحران مالی ارایه می‌شود. در فصل سوم الزامات کارکردی بازار مشتق و کلیات راهبرد بهبود بازار ارایه شده است. جزییات و چگونگی اجرای این راهبردها در فصل چهارم ارایه شده است و در نهایت فصل پنجم به نتایج می‌پردازد.
بورس اوراق بهادار تهران - بازارهای جهانی ابزارهای مشتق