فدراسیون جهانی بورس‌ها در گزارش به‌صورت سالانه اقدام به بررسی درآمد و هزینه‌های اعضای خود می‌کند. در گزارش پیش‌رو درآمد و هزینه‌های بورس‌های عضو فدراسیون در سال 2008 بر اساس منطقه زمانی، ساختار قانونی بورس‌ها از حیث خصوصی، سهامی، پذیرفته شده در بورس ... و وضعیت درآمدی کشورها مورد بررسی قرار گرفت.
گزارش فوق از سوی مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران ترجمه و منتشر شده است.

نگارنده: روح الله حسینی مقدم

بورس اوراق بهادار تهران - گزارش بررسی درآمد و هزینه (WFE)