شاخص را می‌توان نماگری دانست که بیانگر روند عمومی پارامتری مورد نظر در میان گروهی از متغیرهای مورد بررسی است. شاخص به بررسی روند می‌پردازد و از همین رو مفهومی جاری و غیرایستا است. به زبان ساده‌تر عدد مطلق شاخص در یک زمان خاص بیانگر مفهوم خاصی نیست و پیام ویژه‌ای در برندارد بلکه مقایسه شاخص در بازه‌های زمانی متفاوت است که بررسی آن را معنادار می‌کند. به همین دلیل شاخص‌ها همگی به تاریخ مشخصی که تاریخ مبدأ نام دارد، وابسته هستند. در بازار سرمایه پارامتر مورد بررسی قیمت، درآمد یا سود نقدی است. بر همین اساس در بورس‌ها با سه نوع شاخص متفاوت از نظر پارامتر مورد بررسی رو به رو هستیم که شاخص قیمتی، شاخص درآمدی و شاخص سود نقدی نامیده می‌شوند.نگارنده: رضا کیانی

بورس اوراق بهادار تهران - بررسی شاخص های بازار سرمایه با رویکردی بر روش های محاسبه شاخص های قیمتی در آمدی و سود نقدی