اساس تشکیل بازار سرمایه، تسهیل جریان وجوه از پس‌اندازکنندگان به شرکت‌های سرمایه‌پذیری است که دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد بوده ولی فاقد سرمایه‌ی لازم هستند. تداوم جریان خرید و فروش در بازار ثانویه علاوه بر زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مستقیما به شفافیت بازار سرمایه مرتبط است.
یکی از اصول شفافیت و به تبع آن کارایی بازار سرمایه، نوع و میزان دسترسی به اطلاعات منتشر شده است. بخشی از این اطلاعات، آمار و داده‌های مرتبط با معاملات بازار سرمایه را دربرمی‌گیرد. در گزارش حاضر به بررسی چارچوب انتشار داده‌ها و اطلاعات بازار سرمایه در برخی از بورس‌های دنیا و مقایسه تطبیقی آن با بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده‌است. از این رو، علاوه بر نوع اطلاعات، نحوه‌ی ارائه‌ی آن و روابط مالی بورس با استفاده‌کنندگان اطلاعات در چهار بورس هند، مالزی، استرالیا و امارات بررسی شده است.
در ابتدا به معرفی بازارهای سرمایه و ابزارهای مالی قابل معامله پرداخته و در ادامه به شرح ماهیت اطلاعات منتشرشده پرداخته‌ایم. طبقه‌بندی اطلاعات به صورت موضوعی و زمانی است. از نظر موضوعی اطلاعات به گزارش‌های مرتبط با معاملات، شاخص، بازار اوراق بدهی و مشتقه، شرکت‌ها، اقزایش سرمایه و اقدامات شرکتی، عرضه اولیه، صندوق‌های مشترک و صندوقهای قابل معامله، کارگزاران، و شرکت بورس و اخبار و از نظر زمانی نیز در بازه‌های زمانی لحظه‌ای، روزانه، ماهانه و سالانه و آرشیو طبقه‌بندی شده‌اند. خلاصه اطلاعات گزارش در پیوست «ب» ارائه شده است. دراین پیوست علاوه بر ارائه جزئیات هر گزارش، بازه‌ی زمانی انتشار گزارش، بورس منتشرکننده و جزئیات آن مانند پرداخت هزینه استفاده یا رایگان بودن و فرمتی که گزارش‌های ارائه می‌شود، به طور کامل آورده شده است.

نگارنده: مریم بیناباجی

بورس اوراق بهادار تهران - بررسی ماهیت و چگونگی انتشار اطلاعات در بورس‌های اوراق بهادار