اهداف :
کمک به افزايش ثروت در جامعه از طريق توسعه اقتصاد دانش محور .
تجاری سازی نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخشهای تحقيقاتی ، توليدی و خدماتی جامعه .
افزايش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش .
کمک به جذب دانش فنی و سرمايه های داخلی و بين المللی .
افزايش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناور داخلی در سطح بين المللی .
حمايت از ايجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط فناوری و حمايت از موسسه ها و شرکتهای تحقيقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کار آفرينی.


مسئوولیت ها :
سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نياز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها .
جلب و سازماندهی توانايی ها و امکانات موجود در منطقه برای ايجاد پيوند بين امکانات و منابع دانشگاهها مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانايی های واحدهای فناوری .
کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقيق در رشته های مورد نياز واحد های فناوری .
ايجاد فضای مناسب فعاليت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور .
ايجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکتهای بومی .
تشويق پژوهش با هدف دستيابی به فناوری توليد محصولات و فرآيندهای نوين .
کمک به به ايجاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی جديد از طريق مراکز رشد واحد های فناوری (انکوباتورها) .

آدرس: خرم آباد، کیلومتر پنج جاده خرم آباد-تهران، پردیس دانشگاهی کمالوند،ورودی دانشگاه، معبر آخر، پارک علم و فناوری لرستان
كد پستي: 6815144312

تلفن: 33402511-066 فكس: 33402562-066

ایمیل: info@Lstp.ir