اهداف عمده پاركهاي علمي و فناوري

 • ارتقا و بهبود موجودي تكنولوژيكي صنايع كشور، به منظور بسط و توسعه قدرت رقابت آنها در بازارهاي داخلي و بويژه بين‌المللي
 • كاهش زمان مورد نياز در فرآيند تجاري كردن دستاوردهاي پژوهشي، بويژه براي شركتها و صنايع نوپا و آسيب‌پذير
 • كمك به بسط تخصصهاي بين رشته‌اي
 • تشويق به ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط (SME) متكي بر تكنولوژيهاي پيشرفته
 • ايجاد ارتباط بين صنايع، مؤسسات دولتي، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
 • آسان‌سازي همكاري و تشريك مساعي بخشهاي دولتي و خصوصي

وظايف و نقشهاي عمده پاركهاي فناوري

 • تسهيل فرآيند انتقال تكنولوژي به صنايع كشور
 • تامين مكاني براي رشد صنايع كوچك و متوسط متكي بر تكنولوژيهاي پيشرفته
 • ايفاي نقش به عنوان وسيله‌اي براي بسط و توسعه صنايع متكي بر تكنولوژي پيشرفته
 • تسريع در روند تجاري كردن دستاوردهاي پژوهشي
 • ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي جذب دانشمندان و تكنولوژيست‌ها
 • ارائه خدمت، به عنوان يك مركز اطلاعاتي براي صنايع متكي بر تكنولوژي پيشرفته
 • انجام وظيفه، به عنوان يك مركز نمايشگاهي براي تكنولوژي پيشرفته
 • مشاركت فعالانه در اقدامات مورد نياز به منظور توسعه و بسط فرهنگ نوآوري و تحقيق و افزايش حمايت اجتماعي از علوم و تكنولوژيهاي پيشرفتهساختمان مرکزی پارک (شهریار 1و 2) آدرس : تبریز - خیابان آزادی - تقاطع گلگشت - ساختمان پارک علم و فناوری استان
تلفن : 33352261 - 041 93- 33370491-041
نمابر : 33362282- 041
پست الكترونيكي : info@eastp.ir
کدپستی :5165639861