مرکز توسعه فناوری سلامت دانشگاه مرکزی با هدف حمایت و توسعه ایده های فناورانه با رویکرد تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و بسترسازی جهت توسعه فناوریهای حوزه سلامت می باشد. برای نیل به این هدف مسئولیت سیاستگزاری، برنامه ریزی و هدایت تحقیقات و فناوری در حوزۀ تحقیقات کاربردی و فناوریهای سلامت بر عهده دارد.
  • تدوین چشم انداز، برنامه راهبردی، نقشه راه و سیاست ها و مدیریت کلان برنامه های دانشگاه در حوزه فناوری.
  • هدفمند نمودن فعالیت های تحقیقاتی در مسیر تولید فناوری و محصول به وسیله تسهیل فرآیندها و روش های حمایتی.
  • توانمند سازی هدفمند اعضای هیئت علمی، فناوران و متولیان شرکت های دانش بنیان در نظام سلامت.
  • بسترسازی برای انتقال دانش فنی و بومی سازی محصولات حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت های بین المللی.
  • حمایت از گسترش وتاسیس شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد فناوری دانشگاه.
  • پیش بینی تخصیص 3درصد از منابع کل دانشگاه در حوزه فناوری و درآمد 5درصدی از بالاسری فروش شرکت های
  • مستقر در چشم انداز 1404.