با توجه به خبری که در اینجا https://startupforum.ir/11099 در خصوص قطعی تلگرام در روز پنجشنبه 9 فروردین 97 منتشر شد

سرور تلگرام دچار مشکل قطع برق شده و این قطعی سراسری است و باید منتظر رفع آن توسط دیتاسنتر بود