گزارش های متعددی مبنی بر کاهش سرعت و قطعی وجود دارد که علت های آن پس از بررسی منتشر خواهد شد.