همبازار یک بستر اجتماعی و یک فروشگاه اینترنتی بزرگ برای همه کسب و کارهای ایرانیست. در این شبکه اجتماعی، کسب و کارها و فروشگاه های اینترنتی از یک سو و خریداران از سوی دیگر در ارتباط هستند و با یکدیگر تعامل میکنند