فینولا اصطلاحی ابتکاری و ترکیبی از FINANCE و LAW است و به کسب و کار های نوینی اشاره داره که در حوزه یا بازار سرمایه سرو کار دارند.

ما برای ارتقا فضا کسب و کار نوین و رفع چالش های حقوقی به وجود آمده ایم.

با فینولا کسب و کار خود را ایمن کنید .