هدف

ابزاری حرفه ای برای مدیران و اهالی آپارتمان در جهت مدیریت آپارتمان خودشان


معرفی

آی پارتمان سعی دارد برای مدیران و اهالی آپارتمانها، فرایند پرداخت شارژ، مدیریت و مشاهده ریز هزینه ها، ارتباط اهالی با مدیریت آپارتمان و بالعکس، مدیریت مصرف انرژی و سایر فعالیتهای آپارتمان شما را با ایجاد یک بستر ساده، راحت و امن محیا ساخته و گامی در جهت افزایش کیفیت آپارتمان شما بردارد.