باروان سامانه ی هوشمندی در حوزه ی حمل و نقلِ بارِ زمینی است، در این سامانه مشتری یا كاربر بارِ خـود را به نزدیك ترین و مجهزترین كامیون یا تریلرِ ثبت شده در سامانه ی باروان معرفی می كند، سامانه ی باروان به صورت خودكار در زمانی كوتاه نیاز شما را در بهترین شكلِ ممكن برطرف می سازد. سامانه و سرویس هوشمند باروان با سایر خدمات حمل و نقلِ موجود، متمایز است. این سامانه همه ی گزینه های مطلوبِ اقتصادی و ایمنی را برای بار و كامیون شما در اختیارتان قرار می دهد.

رسالت باروان این است که:
بين صاحبانِ بار، كاميون داران و باربري ها به روش هاي مختلف پلي باشد تا به صورت مقرون به صرفه و سريع، محموله ها و انواع بار را به نزديك ترين كاميون يا هر وسيله ي مناسبِ ديگري برساند تا هر دو طرفِ اين بازار ( عرضه و تقاضا ) با يكـديگر ارتباطي هوشمند، بر پايه ي IT بـرقرار كنند و در نتيجه سطـح كمي و كيفي جا به جاييِ بار بالا و بالا رود. خواهيم كوشيد تا با راه حل هايي بكر و به صرفه با پشتيبانيِ بي نظير آن لاين و آف لاين با دقتي بسيار بالا خواسته هاي مشتريان را اجرايي كنيم. باروان نخستين سامانه ي هوشمند در حوزه ي حمل و نقلِ بارِ زميني است، در اين سامانه مشتري يا كاربر بارِ خود را به نزديك ترين و مجهزترين تريلر يا كاميونِ ثبت شده در سامانه ي باروان معرفي مي كند، سامانه ي باروان به صورت خودكار در زماني كوتاه و در بستر IT نياز شما را در بهترين شكل ممكن بر طرف مي سازد.

انگیزه ی باروان این است که:
یکی از مهم ترین نیازهای کشور عزیزمان در زمینه ی حمل و نقل هوشمند را مرتفع سازد و اتصالی کارآمد و هوشمند بین صنعت و بازار با حمل و نقل کالا و محموله هایشان برقرار کند. این ارتباط و تعامل هوشمند بر بستر IT و ICT میسر است که ما چنین کرده ایم


باروان مي كوشد توليد كنندگان و صاحبان بنگاه هاي اقتصـادي، فـقـط دغـدغه ي تـوليـد داشته باشـند. جا بـه جاييِ حرفه اي و ايمن تخصص ماست.

راننـدگان حـرفـه اي بـا استـفاده از ليست بارهاي مـوجــود، آزادي انتخاب و عمـل خواهند داشت تا بارِ مناسب خـود را در هـر زمـان و بـراي هر مكاني انتخاب كنند.

باروان گستره ي فعاليتِ شركت هاي باربـري را در پهنه ي پهناورِ سـرزمين مان امتـداد مـي دهـد.


باروان به این افق می نگرد که:
پيشرو در ارائه اطلاعاتِ ارزشمند، مربوط به صنعت حمل و نقل و خالق راه حل هايي مبتني بر علم روز شناخته شود.
با چنين چشم اندازي است كه، مشتري نسبت به باروان وفادار مي ماند و جذبِ حداكثري مشتري اتفاق مي افتد، در افقِ باروان تعريف شده است كه، مي بايست مبتني بر فن آوريِ منحصر به فـرد خود و علم روز، پايـگاه هاي ارتباط اطلاعـات را افـزايش و گستترش داده تا در چرخه اي سـودمند، ارتباطـي بين رانندگان و صاحبان بـار و شـركت هاي باربري شاكله يابد، هدف ما براي آينده، به كارگيري نوآوري، توسعه و پيشنهادِ راهـكار مناسب بـراي سيستمِ حمل بار است. براي داشتنِ صنعتِ حمل و نقلِ پـويا و به روز مي بايست ابـزار را توسعه داد كه باروان چنين كرده است.