برنامک هوشمندسهم برای موبایل، ابزاری است به منظور ارائه اطلاعات تحلیلی کوتاه‌مدت و بلندمدت به سرمایه‌گذاران عمدتاً خرد حقیقی. از طریق این برنامک می توانید: 1.بنیادی سهام و اوراق قرضه تان را بررسی کنید 2.جریان پول رو سهام را بررسی کنید 3.سبدتان را تحلیل کنید 4.با دیگران تبادل نظر کنید 5.دوسهم را باهم مقایسه کنید 6.یک سهم را در گروهش به لحاظ بنیادی بسنجید با این حال این مجموعه امکان ارائه خدمات حتی رایگان به کارگزاران بورس و کاربران آنها را نیز داراست.