سه نرم افزار تخصصی در حوزه مخابرات و تلفن مد نظرم هست که نمونه داخلی ندارند و نمونه های خارجی هم برای ایرانی ها محدودیت هایی دارند. مشتریان این نرم افزار ها شرکت های بزرگ FCP ، ارگان ها ، شرکت ها و کسب و های خرد و همچنین مردم عادی هستند.