ایران برنج با هدف حذف واسطه ها و عرضه مستقیم برنج ایرانی به کاربران ایجاد شده است. در سال های اخیر، عدم وجود یک سیستم مدرن در عرضه برنج، موجب ضعف های زیادی در کیفیت برنج ارائه شده به مشتاقان برنج ایرانی شده است. ایران برنج با هدف ارتقا کیفیت برنج و فروش برنج یکدست و خالص به افراد، بنیان گذاری شده است.