ارزیابی و بررسی ساختمان از لحاظ رعایت الزامات عمومی ساختمان، مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی شهروندان تاثیر می گذارند. درک مسائل فنی ساخت و ساز چیزی نیست که انتظار برود هر خریداری در بازار مسکن از آن مطلع باشد و مشتری به ناچار صرفا به آنچه از ظاهر ساختمان بر می آید، توجه می کند .

آگاه نمودن خریداران از آنچه که خریداری می نمایند و ترغیب جامعه به خرید ساختمان های با کیفیت، باعث الزام تولیدکنندگان به رعایت مسائل فنی و در نتیجه کاهش سودجویی ها و ارتقای بیشتر کیفیت ساخت و ساز خواهد شد.

شفافیت در کیفیت محصول، بهترین راه حل برای رقابت سالم و کاهش سودجویی و منفعت طلبی در صنعت ساختمان است . امید است با تغییر نگاه مردم و متولیان ساخت و ساز، شاهد امنیت سرمایه گذاری و سوددهی منطقی و اقتصادی باشیم .