هدف

مشاوره، آموزش و ارزیابی در حوزه مدیریت


معرفی

کاریار تیم مشاوره در حوزه های مدیریت و مهندسی صنایع است که تمرکز بیشتر در حوزه منابع انسانی و کیفیت دارد.