هدف

آموزش و اجرای کمپین های تبلیغاتی در فضای مجازی


معرفی

هشتگ ، تیمی هست برای انجام کمپین های تبلیغاتی در فضای اینستاگرام و تلگرام ، همچنین این تیم با برگزاری کارگاه های مختلف سعی بر آموزش این موضوع به صاحبان کسب و کار دارد .