توضیحات مختصر: سایت ما این امکان را برای کاربران فراهم میکند تا نزدیک ترین مشاغل مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کنند
با محیط کاربری کاملا متفاوت و امکانات بی نظیر هم برای کاربران هم برای صاحبان مشاغل که برای اولین بار در ایران اینگونه پیاده میشود